Man bij boor op boorlocatie aan het werk
Geothermie

Aardwarmte

Diep verborgen onder de grond is duurzame warmte beschikbaar. De warmte is uitermate geschikt voor het verwarmen van kassen en gebouwen en goed voor het milieu. 

Onze visie

Aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor verwarming van woningen en gebouwen door aardgas. De warmte is hernieuwbaar. De aardbodem bevat namelijk natuurlijke waterhoudende lagen: hoe dieper, des te warmer het water in de aarde. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30 graden per kilometer toe. Die warmte van 2 á 3 kilometer diepte kunnen we gebruiken. Bij het gebruik van aardwarmte komt nauwelijks CO2 vrij. Bovendien is aardwarmte in meerdere Nederlandse regio’s beschikbaar en is het gebruik niet afhankelijk van weer, wind of het seizoen.

HVC ontwikkelt een aardwarmtebron altijd in samenwerking met de gemeente. Voor een woonwijk aangesloten wordt op aardwarmte, zoeken HVC en de gemeente samen naar een geschikte locatie. Er moet zowel boven- als ondergronds genoeg ruimte zijn. Ook wordt gekeken of er voldoende woningeigenaren, VVE’s en woningcorporaties zijn die gebruik kunnen maken van aardwarmte. HVC onderzoekt de komende jaren samen met verschillende aandeelhoudende gemeenten de mogelijkheden om steeds meer woningen en gebouwen te verduurzamen met aardwarmte.
 

Hoe aardwarmte werkt

Bij aardwarmte wordt warm water uit de grond gepompt en gebruikt om woningen, kassen en gebouwen mee te verwarmen. Hiervoor zijn 2 putten nodig, ook wel een doublet genoemd. Bij de ene put wordt water omhoog gepompt, waarbij een warmtewisselaar de warmte eruit haalt, en via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. De warmte wordt via het lokale warmtenet verspreid voor het gebruik in woningen, gebouwen en kassen.

schets hoe aardwarmte bij de bewoners terecht komt
Close
schets hoe aardwarmte bij de bewoners terecht komt

Van aardwarmteput tot warme woning

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/

“Gemeenten zoals Lelystad en Den Helder erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen met de gemeenten een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond, publiek geborgd. Met deze vergunning hebben gemeenten en HVC het exclusieve recht verkregen om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken.”

Marco van Soerland, directeur warmte HVC
landkaart vergunning
Den Helder
Den Helder
Marco van Soerland

Opsporingsvergunningen in beeld

Met de opgedane kennis en ervaring uit het Westland zet HVC in op de ontwikkeling van aardwarmte in de gemeenten Almere en Lelystad, gemeente Den Helder, gemeente Hoorn, gemeente Purmerend, regio IJmond en de Drechtstedenregio: 

 • In Almere heeft HVC gezamenlijk met Vattenfall en de gemeente Almere een aanvraag voor een opsporingsvergunning naar aardwarmte ingediend. De aanvraag is een logische vervolgstap in de ambitie van deze partijen om het bestaande warmtenet van Almere, Diemen en Amsterdam-Zuidoost verder te vergroenen.
 • In Lelystad heeft HVC de opsporingsvergunning reeds in bezit en lopen de haalbaarheidsonderzoeken samen met Vattenfall om een bron te realiseren en een bestaand warmtenet van Vattenfall te verduurzamen. 
 • In de IJmond-regio wordt nader verkend of het mogelijk is aardwarmte van de bestaande aardwarmtebron Floricultura te benutten voor de gebouwde omgeving. Ook wordt de potentiële ruimte voor een tweede aardwarmtebron onderzocht. De ontwikkeling van het warmtenet in de IJmond-regio wordt onderschreven door de in 2020 toegekende subsidie Kansen voor West vanuit de provincie Noord-Holland. 
 • In de Drechtsteden is aardwarmte als mogelijke duurzame bron opgenomen in de Transitievisie. Voor de warmtenetten in Papendrecht en Sliedrecht is de ontwikkeling van een aardwarmtebron een belangrijke pijler onder de warmtenetten die daar worden ontwikkeld.

Ervaring in het Westland

HVC heeft het aardwarmteproject Trias Westland met twee aardwarmtebronnen op 2,5 kilometer diepte in Naaldwijk gerealiseerd. Trias Westland is een aardwarmtebedrijf van en voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw. De geproduceerde warmte uit Trias Westland leveren we aan kwekers en aan woningen (Liermolen) in de directe omgeving. De samenwerking met ondernemers in de aanpak van Trias Westland heeft geresulteerd in een groot draagvlak onder glastuinbouwbedrijven, overheden en financiers. 

Aardwarmte Maasdijk

HVC realiseert in 2022 een geothermieproject in Maasdijk. Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Maasdijk en HVC met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren. HVC en warmtecoöperatie Maasdijk kiezen voor de ontwikkeling van een scenario waarin 3 aardwarmtedoubletten in een reeks worden ontwikkeld. De putten bevinden zich bovengronds enkele meters naast elkaar, maar worden schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten (gemiddeld 1,5 tot 2 km).

Aardwarmte Polanen

Aardwarmte Polanen is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Polanen en HVC. De warmtecoöperatie Polanen bestaat uit 50 glastuinbouwbedrijven gesitueerd in een driehoek vanaf de Madeweg in Monster tot aan de Julianaweg in ‘s-Gravenzande en de grote Achterweg in Naaldwijk. De boortoren die nu in Maasdijk voor het boren naar aardwarmte wordt gebruikt, gaat naar verwachting in april naar Monster en wordt daar vervolgens weer opgebouwd. Dan kan het boren voor Aardwarmte Polanen van start gaan. 


Via Energie Transitie Partners

Energie Transitie Partners (ETP) maakt duurzame warmte beschikbaar voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland. De vraag naar warmte in deze regio is groot en er is genoeg potentieel aan duurzame warmte om de regio voor een groot deel zelfvoorzienend te maken. De samenwerking tussen ETP en de verschillende coöperaties heeft geresulteerd in toekenning van SDE+-subsidies voor in totaal 5 doubletten (Monster, Maasdijk (3 doubletten) en Wippolderlaan) voor aardwarmteprojecten in het Westland. Samen met warmtecoöperaties werken we nu toe naar de besluitvorming van deze projecten. De eerste warmteleveringscontracten, een belangrijke stap richting realisatie, zijn eind 2020 getekend.

Warmtesysteem Westland

Warmtesysteem Westland: het regionale warmtenet kan ervoor zorgen dat de Westlandse glastuinbouw al vanaf 2025 ruim 182 miljoen kuub aardgas per jaar bespaart. Ter vergelijking: dit is het jaarlijkse gasverbruik van een Nederlands stad, zoals Leiden. Dit gaan we realiseren door lokale warmtebronnen te koppelen. Daarbij werkt HVC samen met glastuinbouwondernemers, Glastuinbouw Nederland, de gemeente Westland en Capturam. Door deze warmteclusters en door de distributie van warmte professioneel te organiseren, kunnen meerdere warmtebronnen lokaal aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast gaan we het warmtenet overgedimensioneerd aanleggen, dat wil zeggen dat alvast dikkere leidingen worden neergelegd zodat er in de toekomst meer warm water doorheen kan stromen. Het project Warmtesysteem Westland is opgenomen als icoonproject in het Klimaatakkoord. In 2020 zijn we gestart met het overgedimensioneerd aanleggen van de hoofdleiding van het warmtenet van Trias Westland vooruitlopend op de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland. Deze overdimensionering is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Warmtesysteem Westland wordt aangelegd door Warmte netwerk Westland, een samenwerking tussen HVC en Capturam. 

  Warmte netwerk Westland

  Filmbestand
  Play video

  Bekijk de video

  /

  Veelgestelde vragen

  Selecteer voor antwoord

  Aardwarmteprojecten hebben, voornamelijk tijdens de aanlegfase, een aanzienlijke impact op de directe omgeving. Zorgvuldig en regelmatig overleg met omwonenden is dan ook essentieel: HVC vindt het vanzelfsprekend dat omwonenden meepraten en meedenken over de ontwikkeling van een aardwarmteproject.

  Selecteer voor antwoord

  • We beginnen zo vroeg mogelijk met afspraken maken voor het - eventueel gezamenlijk met partners - informeren en betrekken van de omgeving over de plannen voor een mogelijk aardwarmteproject.
  • We passen onze aanpak voor omgevingsbetrokkenheid aan per projectfase. Omgevingsbetrokkenheid is maatwerk en verschilt per project.
  • We zijn transparant en (pro)actief met het delen van informatie.
  • Per project, per fase en per belanghebbende(groep) kan de mate van en soort participatie verschillen. HVC stelt hiervoor een participatieplan op.

  Nieuws

  Persberichten