Man bij boor op boorlocatie aan het werk
Geothermie

Aardwarmte

Diep verborgen onder de grond is duurzame warmte beschikbaar. De warmte is uitermate geschikt voor het verwarmen van kassen, woningen en gebouwen en goed voor het milieu. 

Onze visie

Aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor verwarming van woningen en gebouwen door aardgas. De warmte is hernieuwbaar. De aardbodem bevat namelijk natuurlijke waterhoudende lagen: hoe dieper, des te warmer het water in de aarde. HVC ontwikkelt een aardwarmtebron altijd in samenwerking met de gemeente. Voor een woonwijk aangesloten wordt op aardwarmte, zoeken HVC en de gemeente samen naar een geschikte locatie. Er moet zowel boven- als ondergronds genoeg ruimte zijn. Ook wordt gekeken of er voldoende woningeigenaren, VVE’s en woningcorporaties zijn die gebruik kunnen maken van aardwarmte.
 

Hoe aardwarmte werkt

Bij aardwarmte wordt warm water uit de grond gepompt en gebruikt om woningen, kassen en gebouwen mee te verwarmen. Hiervoor zijn 2 putten nodig, ook wel een doublet genoemd. Bij de ene put wordt water omhoog gepompt, waarbij een warmtewisselaar de warmte eruit haalt, en via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. De warmte wordt via het lokale warmtenet verspreid voor het gebruik in woningen, gebouwen en kassen.

schets hoe aardwarmte bij de bewoners terecht komt
Close
schets hoe aardwarmte bij de bewoners terecht komt

Van aardwarmteput tot warme woning

Filmbestand
Volume
/
Video progress

“Aardwarmte is een onmisbare bron in de warmtetransitie. Door samen met gemeenten de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken werken we aan een duurzame lokale warmtevoorziening."

Marco van Soerland, directeur warmte HVC
minister Jetten bij boorlocatie Maasdijk
start boren Polanen
start boren Polanen
boortoren Polanen

subsidies voor verdere ontwikkeling aardwarmte

Met het toekennen van subsidies (SDE++) kan HVC verdere stappen zetten in de ontwikkeling van vijf nieuwe aardwarmteprojecten. Het gaat om projecten in de HVC-gemeenten Den Helder, Dijk en Waard, Lelystad, Sliedrecht en Westland (Wippolderlaan). Uit eerste geologische onderzoeken is gebleken dat de diepe ondergrond in deze gemeenten geschikt is voor aardwarmteprojecten. 

 

De ontwikkeling betekent op termijn een forse verduurzaming vergelijkbaar met het jaarlijkse warmteverbruik van meer dan 50.000 woningen. Hiermee geeft HVC invulling aan de warmtetransitie van haar aandeelhoudende gemeenten. Samen met de betrokken partners, zoals telers uit het omliggende gebied, omwonenden, woningcorporaties of warmtebedrijven, onderzoekt HVC de komende jaren de mogelijkheden om steeds meer woningen en gebouwen te verduurzamen met aardwarmte.

aardwarmte als duurzame warmtebron

 • In Purmerend onderzoekt HVC samen met Stadsverwarming Purmerend verschillende vormen van geothermie. Zo onderzoeken we de haalbaarheid van een traditionele aardwarmtebron en verkent HVC in een consortium met Eavor Europe, EBN en SVP een ‘gesloten’ geothermie oplossing. In 2021 is daarvoor een opsporingsvergunning aangevraagd. Met gesloten geothermie worden twee putten tot een diepte van 3 tot 4 kilometer geboord en via een stelsel van horizontale boorgaten met elkaar verbonden. 
 • In Almere heeft HVC gezamenlijk met Vattenfall en de gemeente Almere een opsporingsvergunning verkregen. 

 

 • In Hoorn heeft HVC een opsporingsvergunning verkregen voor de ontwikkeling van aardwarmte. Aardwarmte is in Hoorn naast aquathermie een mogelijke duurzame warmtebron voor het warmtenet.
 • In Zwijndrecht wordt de potentie voor ondiepe geothermie onderzocht via WarmingUp (warmtecollectief vanuit onder andere TNO).
 • HVC heeft voor zowel de geplande als bestaande warmtenetten in Den Helder, Dijk en Waard, Sliedrecht en Lelystad een SDE++ subsidie in april 2023 verkregen voor de ontwikkeling van aardwarmtebronnen. De bronnen moeten binnen zes jaar worden gerealiseerd.

videoverslag werkbezoek

Minister Jetten (Klimaat en Energie), minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) op werkbezoek bij HVC Aardwarmte Maasdijk.

Filmbestand
Volume
/
Video progress

Ervaring in het Westland

HVC heeft het aardwarmteproject Trias Westland met twee aardwarmtebronnen op 2,5 kilometer diepte in Naaldwijk gerealiseerd. Trias Westland is een aardwarmtebedrijf van en voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw. De geproduceerde warmte uit Trias Westland leveren we aan kwekers en aan woningen (Liermolen) in de directe omgeving. De samenwerking met ondernemers in de aanpak van Trias Westland heeft geresulteerd in een groot draagvlak onder glastuinbouwbedrijven, overheden en financiers. 

Aardwarmte Maasdijk

HVC realiseert een geothermieproject in Maasdijk. Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Maasdijk en HVC met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren. HVC en warmtecoöperatie Maasdijk kiezen voor de ontwikkeling van een scenario waarin 3 aardwarmtedoubletten in een reeks worden ontwikkeld. De putten bevinden zich bovengronds enkele meters naast elkaar, maar worden schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten (gemiddeld 1,5 tot 2 km).

Aardwarmte Polanen

HVC realiseert in 2023 een geothermieproject in Monster. Aardwarmte Polanen is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Polanen en HVC. De warmtecoöperatie Polanen bestaat uit 50 glastuinbouwbedrijven gesitueerd in een driehoek vanaf de Madeweg in Monster tot aan de Julianaweg in ‘s-Gravenzande en de grote Achterweg in Naaldwijk. 

Warmtesysteem Westland

Warmtesysteem Westland: het regionale warmtenet kan ervoor zorgen dat de Westlandse glastuinbouw al vanaf 2025 ruim 182 miljoen kuub aardgas per jaar bespaart. Ter vergelijking: dit is het jaarlijkse gasverbruik van een Nederlands stad, zoals Leiden. Dit gaan we realiseren door lokale warmtebronnen te koppelen. Daarbij werkt HVC samen met glastuinbouwondernemers, Glastuinbouw Nederland, de gemeente Westland en Capturam. Door deze warmteclusters en door de distributie van warmte professioneel te organiseren, kunnen meerdere warmtebronnen lokaal aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast gaan we het warmtenet overgedimensioneerd aanleggen, dat wil zeggen dat alvast dikkere leidingen worden neergelegd zodat er in de toekomst meer warm water doorheen kan stromen. Het project Warmtesysteem Westland is opgenomen als icoonproject in het Klimaatakkoord en Nieuwe Warmte Nu. In 2020 zijn we gestart met het overgedimensioneerd aanleggen van de hoofdleiding van het warmtenet van Trias Westland vooruitlopend op de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland. Deze overdimensionering is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Warmtesysteem Westland wordt aangelegd door Warmte netwerk Westland, een samenwerking tussen HVC en Capturam. 

  Warmte netwerk Westland

  Filmbestand
  Volume
  /
  Video progress

  Veelgestelde vragen

  Selecteer voor antwoord

  Aardwarmteprojecten hebben, voornamelijk tijdens de aanlegfase, een aanzienlijke impact op de directe omgeving. Zorgvuldig en regelmatig overleg met omwonenden is dan ook essentieel: HVC vindt het vanzelfsprekend dat omwonenden meepraten en meedenken over de ontwikkeling van een aardwarmteproject.

  Selecteer voor antwoord

  • We beginnen zo vroeg mogelijk met afspraken maken voor het - eventueel gezamenlijk met partners - informeren en betrekken van de omgeving over de plannen voor een mogelijk aardwarmteproject.
  • We passen onze aanpak voor omgevingsbetrokkenheid aan per projectfase. Omgevingsbetrokkenheid is maatwerk en verschilt per project.
  • We zijn transparant en (pro)actief met het delen van informatie.
  • Per project, per fase en per belanghebbende(groep) kan de mate van en soort participatie verschillen. HVC stelt hiervoor een participatieplan op.

  Nieuws

  Persberichten