aanleg warmtenet

Grootschalige verduurzaming door koppeling warmtenetten in het Westland

Versnelling van de warmtetransitie in de Westlandse regio kan al in 2025 zorgen voor een besparing van 650 miljoen kubieke meter aardgas. Vergelijkbaar met het aardgasverbruik van ruim 400.000 huishoudens op jaarbasis. Het wordt realiteit door de realisatie van het Warmtesysteem Westland, een aaneenschakeling van opgewaardeerde lokale warmtenetten en warmteclusters in de regio. Nog dit jaar starten de bedrijven HVC en Capturam met de aanleg van het Warmte netwerk Westland om het Warmtesysteem Westland concreet in te vullen.

Donderdag 21 oktober 2021

"De samenwerking is een mooi antwoord op alle vragen die er momenteel leven als het gaat om de aanpak van de energietransitie en een aardgasvrij Nederland".

Marco van Soerland, directeur Warmte netwerk Westland
Marco van Soerland
Glastuinbouwbedrijf in het Westland - fotograaf Marc Dorleijn
Glastuinbouwbedrijf in het Westland - fotograaf Marc Dorleijn
Westland - dji_0049_lr.jpg

samen met glastuinbouw

Het Warmtesysteem Westland is – volgens het meest recente Klimaatakkoord – een icoonproject in de Nederlandse energietransitie: “…  dat toont hoe innovatie, praktijk en samenwerking in de glastuinbouw leiden tot een impactvolle bijdrage aan de klimaatopgave.” Diverse partijen als de glastuinbouw, bestaande warmteclusters, gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en grote publieke partijen (HVC en Capturam) werken hierin samen aan een collectieve, robuuste en toekomstbestendige warmtevoorziening. Met een aanpak die significant bijdraagt aan het gasloos maken van de energievoorziening, de verduurzaming en het behalen van klimaatdoelstellingen in de regio Westland.

aanzienlijk deel warmtevraag wordt ingevuld

Via het warmtenet wordt aardwarmte uit de regio aan tuinders in het Westland geleverd. In de toekomst zal ook restwarmte uit de haven van Rotterdam en warmte uit andere bronnen via dit warmtenet worden afgenomen. Daarmee kan een aanzienlijk deel van de warmtevraag in de regio Westland CO2-vrij worden ingevuld. Het is een breed gedragen concept dat bestaat uit bronnen, warmtenetten en afnemers in de regio Westland. Het systeem is nu vooral gericht op de glastuinbouw, maar kan in de toekomst verder doorgroeien naar de omliggende woongebieden. Deze ontwikkeling is een mooi alternatief voor aardgas, en zal de komende decennia blijven bijdragen aan de groei en verdere verduurzaming in het gebied.

Warmte netwerk Westland

Filmbestand
Volume
/
Video progress

volgende fase

Zo is de realisatie van de eerste fase van het unieke aardwarmteproject Trias Westland inmiddels uitgegroeid tot een voorbeeldproject voor de Westlandse glastuinbouw. Met de kennis en ervaring die is opgedaan met het Triasproject zien de aanjagende partijen HVC en Capturam nog meer kansen om de energietransitie te versnellen door ondersteuning van meerdere duurzame projecten. Het warmtecluster Trias Westland is reeds operationeel. Er wordt hard gewerkt aan de volgende fase: de realisatie van nieuwe aardwarmtebronnen en een Westlanddekkende warmteinfrastructuur.

voorbeeld voor andere warmtenetten

De warmteafname en de inzet van de verschillende bronnen wordt via het handelsplatform (inkoop en verkoop van energie) geoptimaliseerd. Dit brengt efficiëntie in de productie, inkoop en levering van warmte op een schaal die in Nederland nergens anders bereikt wordt. Hiermee is het warmtenetwerk innovatief en kan het als voorbeeld dienen voor andere warmtenetten waarin eenzelfde structuur wordt nagestreefd. Dit kan zelfs de toekomst zijn van warmtenetten in Nederland en in de wereld.

De uitrol van het warmtenet wordt sterk gedragen door de toekomstige klanten, deelnemende glastuinbouwonderdernemers en de gemeentes Westland en Midden-Delfland. Deelnemers kunnen ook mee-investeren in duurzame warmtebronnen om ook financieel baat te hebben bij de ontwikkeling. De eerste stappen – via het aardwarmteproject Trias Westland - hebben het succes van deze aanpak bewezen.