restafval in de afvalbak
Afval

restafval

Wij streven naar het voorkomen van het ontstaan van afval, we scheiden en hergebruiken het afval dat wel ontstaat en halen uit het overgebleven restafval, dat niet meer kan worden hergebruikt, nog zoveel mogelijk energie en grondstoffen.

onze visie

Wij streven naar een afvalvrije samenleving waarin geen (huishoudelijk) restafval meer wordt verbrand en schadelijke emissies zoals CO2 worden vermeden. In de ideale situatie zetten wij onze afvalenergiecentrales uit. Zover is het alleen nog niet. In de tussentijd zetten wij ons in voor het voorkomen van afval en voor het optimaal scheiden en hergebruiken van afval zodat het een tweede leven krijgt of een grondstof is voor een nieuw product. Het overgebleven restafval verbranden we zo schoon en efficiënt mogelijk, met maximale energie en grondstoffen terugwinning. Naast de productie van warmte en elektriciteit vangen we CO2 af voor toepassing in de glastuinbouw, de metalen worden gerecycled en de bodemassen die uiteindelijk overblijven, werken we op tot grondstof.

restafval in Nederland

Het Nederlandse doel was om 2020 de hoeveelheid restafval te laten dalen naar 100 kilo per inwoner. Dat is niet gehaald. Van 2015 tot 2022 daalde de hoeveelheid restafval per inwoner wel van 240 kilo naar 163 kilo. In totaal had 26% van de gemeenten in 2022 minder dan 100 kg restafval per inwoner in 2020. Met een gemiddelde van 163 kg restafval per inwoner zijn er ook gemeenten die daar fors boven zitten. Het overheidsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) richt zich nu met haar plannen erop om in 2050 volledig circulair te zijn.

voorkomen van afval

Voorkomen van afval is een belangrijke stap in ons streven naar een afvalvrije samenleving. Van 2017 tot 2023 is de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval in onze verzorgingsgebieden gedaald van 225 kilo naar 170 kilo per inwoner. Maar dit is nog lang niet voldoende. Wij ondersteunen onze aandeelhoudende gemeenten waar wij huishoudelijk afval inzamelen in hun beleid gericht op preventie, vermindering van restafval, verbetering van de grondstofstromen en een betaalbare heffing. Dit doen we onder andere door inwoners te faciliteren bij het scheiden van afval aan huis, de goede afvalscheider te belonen (recycle-tarief) en door het geven van uitleg en voorlichting aan inwoners. Steeds meer van onze aandeelhoudende gemeenten gaan over op het recycle-tarief. In de gemeenten die het recycletarief hebben ingevoerd zien wij een daling van het restafval van zo’n 40%. Dat motiveert ons om meer gemeenten te overtuigen van het nut en de noodzaak van dit middel.

doorbraken nodig

Hoewel de Tweede Kamer beweegt naar meer concrete acties voor een circulaire economie in 2050, zijn we er volgens algemeen directeur Dion van Steensel nog lang niet: “De aandacht is nog te veel gericht op de ‘achterkant’; ondanks dat wij (en andere afvalbedrijven) veel tijd en energie stoppen in het scheiden en hergebruiken van afval, is het tegelijk dweilen met de kraan voluit open. Het is óók nodig dat er aan de ‘voorkant’ iets gebeurt. Dat er minder producten worden gemaakt en geconsumeerd waardoor er minder afval ontstaat. En dat er voor nieuwe producten herbruikbare materialen worden gebruikt in plaats van fossiele grondstoffen. Kortom, om werkelijk milieu-impact te maken zijn er doorbraken nodig. HVC wil daar graag onderdeel van zijn, we staan open voor suggesties en samenwerking.”

hergebruik van afval

Hergebruik heeft een belangrijke rol bij HVC. Wij zamelen afval gescheiden in zodat van de waardevolle materialen weer andere producten gemaakt kunnen worden. Met onze voorscheidingsinstallatie halen we ook uit het restafval van appartementen en flats (waar het minder makkelijk is om afval te scheiden) zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen.

Samen met onze partners zorgen we ervoor dat alle gescheiden materialen zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. Zo maken we in onze verwerkings- en sorteerinstallaties gescheiden plastic, blik en drinkpakken klaar voor optimale recycling. Van het ingezamelde gft maken we compost en groen gas. We produceren warmte en elektriciteit uit biomassa, slib en restafval. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe duurzame energiebronnen als aardwarmte, zon en wind.

We halen de waardevolle metalen uit de restanten die overblijven na verbranden (ferro en non ferro metalen genoemd) en wassen het restant schoon, zodat deze bodemassen vrij te gebruiken zijn als zand- en grindvervanger in de wegenbouw. We zoeken blijvend naar manieren om nog meer afval te hergebruiken.

terugwinnen van energie en grondstoffen

De niet meer herbruikbare afvalstromen van huishoudens en bedrijven worden in onze afvalenergiecentrales verbrand. De geproduceerde warmte en elektriciteit wordt gevoed aan de warmte- en elektriciteitsnetten. CO2 vangen we af. Nu nog in een kleine proefinstallatie, maar we hebben subsidie toegewezen gekregen om een grote afvanginstallatie in Alkmaar te realiseren en bereiden ook een afvang voor, voor onze locatie Dordrecht. De CO2 gaat naar de glastuinbouw, we reinigen er onze bodemassen mee en we gaan CO2 onder de Noordzee opslaan voor later gebruik.

Doordat het restafval dat we verwerken in onze de afvalenergiecentrales nog steeds voor een aanzienlijk deel uit afval van biogene oorsprong bestaat, wordt een deel van de energie door de Rijksoverheid als duurzaam aangemerkt; in 2023 is dit 54%. Hiermee leveren de afvalenergiecentrales een significante bijdrage aan de hoeveelheid Nederlandse duurzame energieproductie.

toekomst

HVC wil de omslag maken naar een afvalvrije samenleving. Dat betekent dat we steeds minder hoeven te scheiden, verbranden of recyclen, simpelweg omdat er minder afval is. Dit is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor ieders portemonnee.