Jongetje gooit een blikje in een aparte bak voor plastic blik en pak in keuken
Recycle tarief

Recycle-tarief

Beter afval scheiden en minder restafval overhouden: goed voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Doelstelling

Het rijk heeft de ambitie Van Afval Naar Grondstof (VANG). Het doel is de kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen te verhogen en daarmee de recycling te verbeteren. Het uitvoeringsprogramma 2021-2025 heeft als motto: met optimale afvalscheiding naar hoogwaardige recycling. De kern van het programma is daarmee om gemeenten te helpen bij het volbrengen van hun taak in de keten om goed afval te scheiden, te voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand en zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.

Wat is recycle-tarief?

Beter afval scheiden en minder restafval overhouden: goed voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Recycle-tarief is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. De goede afvalscheider wordt beloond, anderen worden uitgedaagd beter hun best te doen. Het geldt voor zowel afval dat thuis wordt gescheiden, als voor grof afval.

Bij recycle-tarief staat de inwoner centraal: door zelf regie te nemen op de hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing en door steeds persoonlijker en gerichte communicatie op maat.

Video: wat is recycle-tarief

(gemeente Velsen)

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/

Afvalstoffenheffing: vast en variabel deel

Bij recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast en een variabel deel. Het vaste deel kan variëren tussen één- en meerpersoonshuishoudens. De hoogte van het variabele deel bepaalt de inwoner zelf. Als inwoners goed afval scheiden en daardoor minder restafval overhouden, hoeven zij minder vaak hun restafval bak te laten legen of een zak in de ondergrondse restafvalcontainer te gooien. Zo hebben inwoners zelf invloed op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Het recycle-tarief is daarmee vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra.

Gemeenten met een prijsprikkel

In het oosten van Nederland is een groot aantal gemeenten al overgestapt op een systeem met prijsprikkel. In het westen van Nederland hebben gemeenten vooral gekozen voor het invoeren van een serviceprikkel, zoals bijvoorbeeld een bak aan huis voor plastic verpakkingen. Gemeenten die de prijsprikkel èn serviceprikkel combineren laten goede resultaten zien op het gebied van afvalscheiding en kostenbeheersing.

Overzichtskaart recycle-tarief
Close
Overzichtskaart recycle-tarief

De voordelen van het systeem

  • Recycle-tarief zet de inwoner centraal, door invloed op de afvalstoffenheffing en steeds persoonlijker en gerichte communicatie, passend bij de woon- en gezinssituatie.
  • Het systeem beloont de goede afvalscheider en daagt anderen uit beter hun best te doen.
  • Een prijsprikkel zorgt voor meer afvalscheiding en minder restafval.
  • Goed afval scheiden maakt inwoners bewust hoe weinig restafval er nog maar over blijft.
  • Gemeenten met een prijsprikkel hebben gemiddeld een lagere afvalstoffenheffing.

“Je kunt er eigenlijk niet omheen: sinds de invoering van recycle-tarief is het restafval enorm gedaald en zijn de recyclebare grondstoffen toegenomen. Er waren best wat zorgen en bezwaren voordat we dit systeem invoerden. Maar als ik de resultaten nu zie ben ik echt trots op de inwoners van Noordoostpolder!”

Anjo Simonse, Raadslid gemeente Noordoostpolder
Anjo SImonse
Ambassadeur Noordoostpolder Angelique
Ambassadeur Noordoostpolder Angelique
Moeder en kind scheiden samen etensresten in een apart bakje in de keuken

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

De gemeente kiest voor recycle-tarief gekozen om afvalscheiding te stimuleren. Dat betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. Door afval goed te scheiden, krijgen inwoners met recycle-tarief zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Selecteer voor antwoord

Recycle-tarief geeft de inwoner regie op de eigen afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat bij recycle-tarief uit 2 delen, een vast tarief en een variabel tarief. Het variabele tarief wordt bepaald aan de hand van het aantal keer dat de bak voor restafval wordt geleegd, of het aantal keer dat restafval wordt aangeboden in de daarvoor bestemde verzamelcontainer. Door goed afval te scheiden, blijft er nog maar weinig restafval over. De bak aan huis voor restafval hoeft daarom minder vaak geleegd te worden, de verzamelcontainer voor restafval minder vaak gebruikt.

Selecteer voor antwoord

Recycle-tarief is een middel om het doel te bereiken; namelijk minder restafval en meer hergebruik. Iedereen kan daadwerkelijk voordeliger uit zijn dan voor invoering van recycle-tarief, maar alleen als mensen hun afval goed scheiden. Dan blijft er nog maar weinig restafval over. Als mensen op dezelfde weg door gaan, dan wordt het doel om minder restafval over te houden en meer te recyclen niet gehaald en zijn mensen niet voordeliger uit.

Selecteer voor antwoord

Om vast te stellen of er daadwerkelijk een toename is van dumpingen, is het van belang dat de gemeente een 0-meting uitvoert. Alleen dan kun je iets zeggen over een toe- of afname van dumpingen. Wij baseren ons op onze ervaringen in Noordoostpolder, één van de gemeenten die aandeelhouder is bij HVC. Daar zien wij geen stijging van het aantal dumpingen. We blijven dit monitoren, ook in onze andere gemeenten die over zijn gegaan op recycle-tarief.

Selecteer voor antwoord

De inwoners van Noordoostpolder hebben hun plastic, blik en drinkpakken vorig jaar erg goed gescheiden. De kwaliteit van het ingezamelde plastic, blik en drinkpakken is nadrukkelijk gemonitord. Bij de invoering van recycle-tarief is er tegelijkertijd een traject met afvalcoaching opgestart. Afvalcoaches hebben regelmatig gesprekken gevoerd met inwoners om uit te leggen wat er allemaal bij plastic, blik en drinkpakken hoort. Dit, in combinatie een communicatiecampagne, heeft geleid tot een betere kwaliteit van deze stroom.

Selecteer voor antwoord

Hiermee wordt bedoeld dat er minder restafval is om te verbranden. Daardoor zijn de verwerkingskosten lager en de (landelijk opgelegde) verbrandingsbelasting ook.

Selecteer voor antwoord

Opbrengsten voor grondstoffen komen ten gunste van de gemeente.

Selecteer voor antwoord

HVC kent de ontwikkeling van recyclen van luiers. Er lopen enkele pilots in het land om te bekijken of recycling van luiers haalbaar een betaalbaar is. Op dit moment is het nog niet mogelijk om luiers op grote schaal te recyclen. Zolang luiers niet op grote schaal gerecycled kunnen worden, is HVC er geen voorstander van om speciale containers neer te zetten. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet; zodra succesvolle recycling op grote schaal wel mogelijk is, speelt HVC hierop in.

Selecteer voor antwoord

30 kilo restafval per inwoner per jaar is de landelijke doelstelling voor 2025, afkomstig uit het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Recycle-tarief is een belangrijk middel om tot minder restafval en meer hergebruik te komen. Dat is de reden waarom steeds meer gemeenten voor dit systeem kiezen. Om daadwerkelijk tot 30 kilo restafval per inwoner per jaar te komen, is meer nodig. We blijven innoveren, bijvoorbeeld in de hoogbouw om ook daar toe te werken naar maximale bronscheiding, maar ook op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Selecteer voor antwoord

Afvalscheiding heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren. Gemeenten zijn op zoek naar systemen waarmee zij inwoners het best kunnen faciliteren om de door het Rijk gestelde landelijke doelstellingen en eigen ambities rond minder restafval, afvalpreventie, afval scheiden en materiaalhergebruik kunnen realiseren. Onderzoek van HVC in samenwerking met onderzoeksbureau Eureco laat zien dat een combinatie van een serviceprikkel én een prijsprikkel nodig is om de landelijke doelstellingen te bereiken.

Selecteer voor antwoord

HVC is opgericht om haar aandeelhouders verder te verduurzamen. Dat doen we op allerlei manieren, de aanleg van warmtenetten, zonnepanelen, windenergie, geothermie projecten en zeker ook met het stimuleren van hergebruik van grondstoffen. De gemeenten en HVC werken dan ook intensief samen om het landelijke doel van 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025 te halen. Op dit moment zitten gemeenten daar nog ver vanaf. Voor HVC geldt dat afvalpreventie en het hergebruik van grondstoffen de hoogste prioriteit hebben.

Selecteer voor antwoord

Er wordt op dit moment geen afval vanuit het buitenland geïmporteerd door HVC. De installaties zijn gevuld met het restafval vanuit huishoudens en een deel restafval afkomstig van bedrijven.

Nieuws

Persberichten