Afgevangen CO2 van HVC in de glastuinbouw
HVC Illustratie CO2 Afvanginstallatie

hergebruik en beperking CO2-uitstoot

Om klimaatverandering tegen te gaan is het nodig om CO2-uitstoot te beperken. HVC zet hier met haar activiteiten maximaal op in.

onze visie

HVC streeft naar zoveel mogelijk milieuwinst door CO2-uitstoot te vermijden en/of te minimaliseren. Hiervoor leveren wij inspanningen op het gebied van de energietransitie én op het vlak van afvalverwerking. Op energiegebied vermijden wij CO2-uitstoot door het opwekken van groene elektriciteit en groen gas en het produceren van warmte voor huizen en bedrijven. Omdat verbranding van restafval in onze afvalenergiecentrales een oorzaak is van CO2-uitstoot, zetten we ons op het afvalvlak in de eerste plaats in voor het voorkomen van huishoudelijk afval en het optimaal scheiden en recyclen van afval dat wel ontstaat. Dit is ook wat we voor ons zien in de toekomst; een afvalvrije samenleving waarin zo weinig mogelijk restafval wordt verbrand en schadelijke emissies zoals CO2 worden vermeden. Zover is het alleen nog niet. Tot die tijd maken we bij de verbranding van afval dat niet hergebruikt kan worden, zoveel mogelijk stroom en warmte. Én vangen we (een deel van) de CO2 af waardoor deze niet in de lucht komt.

Wat is CO2

CO2 is de afkorting van koolstofdioxide en is het belangrijkste broeikasgas. Broeikasgassen komen van nature voor en zijn belangrijk voor het leven op de aarde. Ze zijn dus niet alleen slecht voor ons klimaat. Ze houden de warmte van de zon vast. Zonder broeikasgassen zou het op aarde afkoelen naar zo’n -18 graden Celsius.

CO2 ontstaat bij de verbranding van koolstof. Mensen en dieren produceren bijvoorbeeld CO2 doordat het lichaam voedsel verbrandt waar koolstof in zit. Zij stoten deze CO2 uit via hun adem. Een deel van de CO2 haalt de natuur zelf weer uit de lucht. Bomen en planten zetten dit om in koolstof en zuurstof en ook oceanen nemen CO2 op.

Een ander deel van de CO2-uitstoot ontstaat door het verbranden van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas, maar ook bij bijvoorbeeld het verbranden van restafval. De mens verstoort hiermee de balans in de natuur. Deze CO2-uitstoot komt dus boven op de natuurlijke CO2-uitstoot. Het is de belangrijkste oorzaak van de toename van CO2 in de atmosfeer en daarmee het zogenaamde broeikasgaseffect dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

HVC locatie Alkmaar
Close
HVC locatie Alkmaar

uitstoot CO2 van HVC

Diverse activiteiten bij HVC leiden tot de uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen zoals lachgas en methaan). Het gaat hierbij onder andere om het verbranden van restafval, afvalhout en slib van waterzuiveringsinstallaties, het vergisten en composteren van gft, het gebruik van aardgas en elektriciteit, en de inzet van transportbrandstoffen in bijvoorbeeld onze inzamelvoertuigen. 

Het grootste deel van onze CO2-uitstoot komt door het verbranden van de diverse afvalstoffen. Bij het verbranden van 1 ton restafval komt gemiddeld ongeveer 1 ton CO2 vrij. Ook het verbranden van niet-herbruikbaar afvalhout en zuiveringsslib leidt tot emissie van CO2.

verschil fossiel en biogeen CO2
Bij CO2-uitstoot wordt onderscheid gemaakt tussen fossiele CO2 en biogene CO2. De fossiele CO2 is afkomstig van het verbranden van het fossiele deel uit het restafval (met name plastics). De biogene CO2 is afkomstig van het verbranden van biomassa zoals de biogene fractie van restafval, niet herbruikbaar afvalhout en zuiveringsslib.

Het deel van de CO2 dat afkomstig is uit fossiele bronnen waaronder de ‘fossiele fractie’ uit het restafval levert een bijdrage aan het broeikasgaseffect. Dit is het deel waarover de overheid sinds 2021 de nationale CO2-belasting heft.

Het grootste deel van de CO2-emissies van HVC is afkomstig van biomassa (de biomassa-fractie in het restafval, houtafval in de BEC) en levert daardoor rekenkundig geen bijdrage aan het broeikasgaseffect (zogenaamd kort-cyclisch CO2). 

co2-emissies 2023
Close
co2-emissies 2023

rekenmodel CO2 van HVC

In 2022 heeft HVC een CO2-model ontwikkeld en afgestemd met CE Delft waarmee we onze CO2-emissies op de best mogelijke manier kunnen bepalen. Het CO2-model dat wij gebruiken verschilt op een aantal punten van de rekenmethodiek van het EpE-protocol dat de Vereniging Afvalbedrijven als standaard voor de afvalsector omarmt.

Verschillen:

  • de rekenmethodiek (EpE-protocol): ons CO2-model gaat allereerst uit van wettelijke methoden (NEa, ETS, warmtewet). We vullen dit aan met het EpE-protocol of eigen methoden als dit leidt tot meer nauwkeurigheid in de berekening.
  • andere manier van cijfers presenteren (doorsnede): binnen het CO2-model kiezen we ervoor om langs een andere doorsnede de CO2-emissies te presenteren. Hierdoor ligt de nadruk meer op wat er uitgestoten wordt (scope in de tijd) in plaats van wat voor type emissie het is (type emissie in de tijd).
  • emissies per activiteit: de CO2-emissies kwantificeren we per activiteit. Hierdoor is het wel noodzakelijk om als HVC het CO2-model op groepsniveau te consolideren om dubbeltellingen te voorkomen.


Verschillende typen emissies
We maken in het CO2-model onderscheid tussen verschillende scopes van CO2-emissies en tussen verschillende bronnen van de ontstane CO2-emissie. Voor de verschillende scopes gebruiken we de volgende definities (conform het GHG-protocol):

  • scope 1: directe CO2-emissie veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft de uitstoot door eigen gebouwen, vervoer en productie gerelateerde activiteiten.
  • scope 2: indirecte CO2-emissie door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.
  • scope 3: indirecte CO2-emissie veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie bijvoorbeeld bij de productie van goederen, het uitvoeren van diensten, het uitvoeren van dienstreizen, etc.         

Omdat een (groot) deel van de HVC-activiteiten leiden tot het vermijden van CO2-emissies elders in de keten, definiëren we in het CO2-model ook de scope ‘vermeden CO2’. Reden is dat een (groot) deel van de HVC-activiteiten leiden tot het vermijden van CO2-emissies elders in de keten. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de door HVC geproduceerde (duurzame) energie. Door activiteiten van HVC hoeft deze energie (in de vorm van elektriciteit en/of warmte) elders niet met behulp van fossiele brandstoffen, te worden opgewekt, zodat de bijbehorende CO2-emissies vermeden worden. Een andere vorm van vermeden CO2-emissies ontstaat doordat door HVC op de markt gebrachte secundaire grondstoffen leiden tot een reductie van de inzet van primaire grondstoffen en/of een verminderd energieverbruik in het productieproces.

onze CO2-uitstoot reduceren

De activiteiten van HVC leiden tot CO2-besparingen op andere plekken in de keten. De (duurzame) energie die HVC produceert (warmte, elektriciteit) hoeft niet met behulp van fossiele brandstoffen te worden geproduceerd. De inzet van gescheiden ingezamelde en uit de bodemas-wasinstallatie teruggewonnen secundaire grondstoffen leidt tot CO2-besparingen ten opzichte van de inzet van primaire grondstoffen. De totale hoeveelheid op andere plekken in de keten bespaarde CO2-emissies bedroeg in 2023 852 kton.

HVC spant zich daarnaast in om de uitstoot van (fossiel) CO2 te reduceren. Dit doen we door de ontwikkeling van duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, wind- en zonne-energie. Ook onze activiteiten om restafval (waarvoor verbranden nu nog de enige oplossing is) te verminderen en afvalscheiding te vergroten helpt om de emissie van broeikasgassen tegen te gaan. Dit doen we o.a. door bijvoorbeeld afvalcoaches, het recycle-tarief in te voeren bij onze gemeenten en onze scheidingsinstallatie. De CO2 die we produceren vangen we deels af en zetten we in als vervanger van de CO2 die de glastuinbouwsector anders zou produceren door het verbranden van de fossiele brandstof aardgas.

afgevangen CO2 als vervanger voor CO2 uit fossiel gas

In 2019 startten we met het afvangen van CO2 in een proefinstallatie. De afgevangen CO2 maken we vloeibaar zodat deze kan worden getransporteerd naar de glastuinbouw. We leveren de CO2 uit deze Alkmaarse installatie aan tuinders in de regio. Zij laten hiermee hun gewassen sneller groeien en hoeven zelf geen CO2 meer te maken uit fossiel aardgas. Daarnaast gebruiken we een deel van de afgevangen CO2 in onze bodemas-wasinstallatie. We onderzoeken ook andere toepassingsmogelijkheden voor het gebruik van CO2.

op grote schaal CO2 afvangen
Met de ervaring die we hebben opgedaan met de huidige, kleinschalige CO2-afvanginstallatie bereiden we ons voor om in Alkmaar grootschalig CO2 te gaan afvangen. Voor deze installatie hebben wij SDE++ subsidie toegewezen gekregen. Ook verwachten wij de noodzakelijke vergunningen voor de bouw  van de installatie op korte termijn te ontvangen. In de loop van 2024 zullen we een besluit nemen over een grootschalige CO2-afvang.

Nieuws