Eerste boring bij Trias Westland

Jaarverslag 2020 HVC: flinke stappen in warmtetransitie

totale duurzame energieproductie van HVC in 2020 gestegen met 10%

Maandag 19 april 2021

Terugblik 2020

2020 was vanwege de coronapandemie een ongewoon en intensief jaar. Als bedrijf met cruciale en vitale activiteiten bleef HVC ‘open’. De inzameling en verwerking van (gescheiden) afval ging door en inwoners konden de afvalbrengstations blijven bezoeken. Op het gebied van duurzame energie hebben we stappen gezet in de opgave van de warmtetransitie, waarbij we samen met gemeenten en woningcorporaties huishoudens en bedrijven aardgasvrij maken. Daarnaast hebben we een aantal zonneparken gerealiseerd waardoor de productie van groene stroom is gestegen. De duurzame energieproductie van al onze activiteiten tezamen is toegenomen met 10%. Het gerealiseerde nettoresultaat over 2020 is € 15,2 miljoen.

Warmte

Van aardwarmteput tot een warme woning

Van het slaan van een aardwarmteput via het aanleggen van warmtenetten tot de levering van duurzame warmte aan woningen en bedrijven; HVC zet stappen in de hele warmteketen. Ook in 2020 gaven we samen met aandeelhoudende gemeenten, woningcorporaties en andere partners een impuls aan de warmtetransitie in Nederland. We breidden onze warmtenetten in de regio Alkmaar, de Drechtsteden en het Westland verder uit en bereidden nieuwe warmtenetten voor in Hoorn, Gorinchem en de IJmond-gemeenten. Binnen onze warmtebronnenstrategie benutten we (rest)warmte van onze bio-energiecentrale en afvalenergiecentrales en zetten we vol in op aardwarmte. Daarnaast zijn we samen met onze aandeelhoudende waterschappen bezig met de ontwikkeling van aquathermie (warmte uit water).

In 2020 produceerden we 417,2 GWh duurzame warmte (2019: 359,6 GWh) uit de afvalenergiecentrales en de bio-energiecentrale en daarnaast 65,0 GWh uit aardwarmte (2019: 26,6 GWh). Met al deze warmte tezamen (482,2 GWh) kunnen jaarlijks 58.000 huishoudens hun huis verwarmen en warm water tappen zonder dat er aardgas aan te pas komt.

2e aardwarmtebron in het Westland: tientallen woningen en bedrijven duurzaam verwarmd

In de zomer van 2020 is een tweede aardwarmtebron van Trias Westland geboord naar 2,3 km diepte. Met deze tweede bron erbij gaan we warmte leveren aan 56 glastuinbouwbedrijven en 345 woningen in de wijk Liermolen in de gemeente Westland. Naar verwachting gaat de nieuwe aardwarmtebron rond de zomer van 2021 in bedrijf. Bij dit project hebben we als eerste in de geothermiesector een vernieuwende techniek ingezet. Deze is erop gericht om de aardwarmteputten in de hele lengte in één keer te voorzien van binnenbuizen van glasfiber epoxy (GRE). Ze zijn hierdoor langdurig beschermd tegen corrosie. 
 

Zonne-energie

Zonnepark Tripkouw: unieke inpassing in Westfriese landschap

Bij de ontwikkeling van zonneparken zorgen wij er samen met landschapsarchitecten voor dat deze zo goed mogelijk passen in de omgeving. Zo hebben wij in het ontwerp van zonnepark Tripkouw in Midwoud (gemeente Medemblik) elementen opgenomen die typerend zijn voor het Westfriese landschap. Het zonnepark wordt hier afgescheiden met sloten en er zijn een vaarverbinding, dijken en rietoevers aangelegd. Ook is rondom een fietspad gemaakt. Op deze manier levert het zonnepark niet alleen duurzame energie maar vervult zij ook een recreatieve functie. Inwoners uit de gemeente Medemblik konden financieel deelnemen in zonnepark Tripkouw. In totaal zijn aan 118 inwoners obligaties uitgegeven met een totale omvang van 400.000 euro. Sinds augustus 2020 levert het zonnepark groene stroom. Dit is jaarlijks 6,5 GWh, wat vergelijkbaar is met het jaarlijkse stroomverbruik van 2.000 huishoudens.

Met al haar zonneparken tezamen heeft HVC in totaal 38,2 GWh zonne-energie opgewekt in 2020 (2019: 16,9 GWh). Dit is goed voor groene stroom voor 11.500 huishoudens per jaar of voor het verbruik van 10.000 elektrische auto’s die ieder jaarlijks 20.000 kilometer rijden. 
 

Duurzame energie-productie

Voor bijna 500.000 huishoudens duurzame energie

De totale duurzame-energieproductie van HVC bedroeg in 2020 1.374 GWh (2019: 1.246 GWh). Dit is een toename van 10%. De duurzame-energieproductie uitgedrukt in het aantal huishoudens met een gemiddeld elektriciteitsverbruik, bedroeg 496.811 in 2020 (2019: 416.939). Dat zou genoeg zijn om alle huishoudens van Almere, Zaanstad, Alkmaar, de Drechtsteden, Velsen en de 7 Westfriese gemeenten van duurzame energie te voorzien.

Hergebruik

Goed scheiden van gft geeft hoogwaardige compost

Het afgelopen jaar is er een record aan gft en etensresten in onze installaties in Purmerend en Middenmeer verwerkt (213,4 kton). Ook landelijk is een toename zichtbaar. De kwaliteit van het ingezamelde gft is hierbij nog wel een aandachtspunt. Er zitten steeds meer materialen in die er niet in thuishoren zoals glas, plastic en metaal. Voor de recycling tot hoogwaardig compost voor de akkerbouw is het cruciaal dat het gft schoon is. Om de vervuiling terug te dringen hebben we de controle van het binnenkomende gft in de loshal afgelopen jaar geïntensiveerd. Nog beter is het als er thuis goed afval wordt gescheiden. We hebben het afgelopen jaar daarom twee gft-campagnes voor inwoners gehouden om de kwaliteit van het gft een duwtje in de goede richting te geven. Mede door de verscherpte controle en de publiekscampagnes hebben we 87 kton Keurcompost klasse A gemaakt. Daarnaast hebben we 3,9 miljoen m3 groen gas uit het gft en de etensresten gehaald in 2020 (2019: 3,7 miljoen m3). Met dit groene gas kunnen bijna 2.500 auto’s (die ieder 20.000 kilometer per jaar rijden) zich duurzaam verplaatsen.

Corona

Corona heeft van onze medewerkers, net als van iedereen, de nodige aanpassingen gevraagd. Diverse maatregelen zijn getroffen om iedereen in de operatie en op kantoor het werk zo veilig mogelijk te laten doen. We zijn er trots op dat onze collega’s zich vanaf het begin sterk hebben gemaakt om de dienstverlening aan inwoners en onze andere activiteiten zo goed mogelijk door te laten lopen. Dit is over het algemeen goed gelukt, tegelijk realiseren we ons dat het coronavirus voor sommigen in de privésfeer ingrijpende gevolgen heeft gehad. 
Onder andere doordat inwoners op grote schaal gingen thuiswerken, is het aanbod van huishoudelijk afval het afgelopen jaar toegenomen. We ontvingen ongeveer 5 tot 10% meer huishoudelijk restafval. Daarnaast verminderde de aanvoer van het bedrijfsafval (ongeveer 10%). Tegelijk zien we al enige tijd, waarschijnlijk onder andere door het steeds beter scheiden van huishoudelijk afval, dat de samenstelling van het restafval verandert. Hierdoor is dit lastiger te verwerken in de afvalenergiecentrales. In 2020 hebben we daarom de processen in de afvalenergiecentrales geoptimaliseerd.

Financiën

Het nettoresultaat over 2020 komt uit op € 15,2 miljoen en is daarmee € 5,1 miljoen hoger dan voorgaand jaar (2019: € 10,1 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit warmte vanwege groei van aansluitingen op warmtenetten, lagere financieringslasten als gevolg van herfinanciering tegen lagere rente en hogere resultaten uit wind op zee participaties.

Vooruitkijkend naar 2021

Bij het uitbrengen van dit jaarverslag hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. We gaan er vooralsnog van uit dat we dit jaar met name door het vaccinatieprogramma steeds meer ons ‘normale’ leven en werk kunnen hervatten. Op het gebied van energie en hergebruik hebben we in ieder geval voldoende plannen en ambities voor 2021. Met ons warmtebedrijf willen we een stevige groei realiseren in het uitbreiden van bestaande - en aanleggen van nieuwe warmtenetten. 

Op ons terrein in Alkmaar zijn we samen met waterschappen bezig om een slibdrooginstallatie te realiseren, waarmee we de toenemende hoeveelheid rioolwaterzuiveringsslib kunnen verwerken. Daarnaast hebben we concrete stappen gezet om fosfaat terug te winnen uit het slib. En realiseren we in Dordrecht samen met diverse partners een proeffabriek om uit slib bioplastics te produceren. 

Op het gebied van afval scheiden willen we een inhaalslag maken. Dit willen we onder meer realiseren door de invoering van het recycle-tarief, een systeem waarbij huishoudens die goed afval scheiden, minder betalen. In de gemeente Noordoostpolder loopt recycle-tarief vanaf 1 januari dit jaar en we verwachten dat meer gemeenten volgen.