aanleg warmtenet in woonwijk

10% meer duurzame energie opgewekt

In 2020 hebben we weer vele kilometers aan warmteleidingen aangelegd en is er 10% meer duurzame energie opgewekt. Ook heeft HVC een positief financieel resultaat van 15,2 miljoen. Ons jaarverslag is verschenen.

Maandag 10 mei 2021

Wat waren de ontwikkelingen in 2020?

Door de coronapandemie was 2020 een ongewoon en intensief jaar. Als bedrijf met cruciale en vitale activiteiten bleef HVC ‘open’. De inzameling en verwerking van (gescheiden) afval ging door. Inwoners konden de afvalbrengstations blijven bezoeken. We zetten stappen om, samen met gemeenten en woningcorporaties, huishoudens en bedrijven aardgasvrij maken. Daarnaast hebben we een aantal zonneparken gerealiseerd. Hierdoor is de productie van groene stroom isgestegen. De duurzame energieproductie van al onze activiteiten tezamen is toegenomen met 10%. Het gerealiseerde nettoresultaat over 2020 is € 15,2 miljoen.

HVC is actief op veel terreinen. We willen steeds meer gebruikmaken van onze positie in de afval- en energieketen om daadwerkelijke milieuwinst te boeken. Zo helpen we onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen verder te helpen verduurzamen. 

Warmte

Van aardwarmteput tot een warme woning
HVC zet stappen in de hele warmteketen. Van het slaan van een aardwarmteput, het aanleggen van warmtenetten tot de levering van duurzame warmte aan woningen en bedrijven; Ook in 2020 gaven we samen met aandeelhoudende gemeenten, woningcorporaties en andere partners werken we aan de warmtetransitie (geen gebruik van gas meer) in Nederland. We breidden onze warmtenetten in de regio Alkmaar, de Drechtsteden en het Westland verder uit. We bereidden nieuwe warmtenetten voor in Hoorn, Gorinchem en de IJmond-gemeenten. Binnen onze warmtebronnenstrategie benutten we (rest)warmte van onze bio-energiecentrale en afvalenergiecentrales. We zetten ook vol in op aardwarmte. Daarnaast zijn we samen met onze aandeelhoudende waterschappen bezig met de ontwikkeling van aquathermie (warmte uit water).

In 2020 produceerden we 417,2 GWh duurzame warmte (2019: 359,6 GWh) uit de afvalenergiecentrales en de bio-energiecentrale en daarnaast 65,0 GWh uit aardwarmte (2019: 26,6 GWh). Met al deze warmte tezamen (482,2 GWh) kunnen jaarlijks 58.000 huishoudens hun huis verwarmen en warm water tappen zonder dat er aardgas aan te pas komt.

2e aardwarmtebron in het Westland
In de zomer van 2020 is een tweede aardwarmtebron van Trias Westland geboord naar 2,3 km diepte. Met deze tweede bron erbij gaan we warmte leveren aan 56 glastuinbouwbedrijven en 345 woningen in de wijk Liermolen in de gemeente Westland. De nieuwe aardwarmtebron gaat waarschijnlijk rond de zomer van 2021 in bedrijf. 

Zonne-energie

Zonnepark Tripkouw: unieke inpassing in Westfriese landschap
Bij de ontwikkeling van zonneparken zorgen wij er samen met landschapsarchitecten voor dat deze zo goed mogelijk passen in de omgeving. Zo hebben wij in het ontwerp van zonnepark Tripkouw in Midwoud (gemeente Medemblik) elementen opgenomen die typerend zijn voor het Westfriese landschap. Het zonnepark wordt hier afgescheiden met sloten en er zijn een vaarverbinding, dijken en rietoevers aangelegd. Ook is rondom een fietspad gemaakt. Op deze manier levert het zonnepark niet alleen duurzame energie maar heeft het ook een recreatieve functie. Inwoners uit de gemeente Medemblik konden financieel deelnemen in zonnepark Tripkouw. In totaal zijn aan 118 inwoners obligaties uitgegeven met een totale omvang van 400.000 euro. Sinds augustus 2020 levert het zonnepark groene stroom. Dit is jaarlijks 6,5 GWh, wat vergelijkbaar is met het jaarlijkse stroomverbruik van 2.000 huishoudens.

Met al haar zonneparken tezamen heeft HVC in totaal 38,2 GWh zonne-energie opgewekt in 2020 (2019: 16,9 GWh). Dit is goed voor groene stroom voor 11.500 huishoudens per jaar of voor het verbruik van 10.000 elektrische auto’s die ieder jaarlijks 20.000 kilometer rijden. 

Duurzame energie-productie

Voor bijna 500.000 huishoudens duurzame energie
De totale duurzame-energieproductie van HVC bedroeg in 2020 1.374 GWh (2019: 1.246 GWh). Dit is een toename van 10%. De duurzame-energieproductie uitgedrukt in het aantal huishoudens met een gemiddeld elektriciteitsverbruik, bedroeg 496.811 in 2020 (2019: 416.939). Dat zou genoeg zijn om alle huishoudens van Almere, Zaanstad, Alkmaar, de Drechtsteden, Velsen en de 7 Westfriese gemeenten van duurzame energie te voorzien.

hergebruik

Goed scheiden van gft geeft hoogwaardige compost
Het afgelopen jaar is er een record aan gft en etensresten verwerkt (213,4 kton) in onze installaties in Purmerend en Middenmeer. Ook landelijk is een toename zichtbaar. De kwaliteit van het ingezamelde gft is hierbij nog wel een aandachtspunt. Er zitten steeds meer materialen in die er niet in thuishoren zoals glas, plastic en metaal. Om hoogwaardige compost te maken voor de akkerbouw is het heel belangrijk dat het gft schoon is. Om de vervuiling terug te dringen, controleren we sinds vorig jaar nog beter het binnenkomende gft in de loshal. Nog beter is het als men thuis het afval goed scheidt. Het afgelopen jaar waren er daarom twee gft-campagnes voor inwoners om de kwaliteit van het gft een duwtje in de goede richting te geven. Mede door de verscherpte controle en de publiekscampagnes hebben we 87 kton Keurcompost klasse A gemaakt. Daarnaast hebben we 3,9 miljoen m3 groen gas uit het gft en de etensresten gehaald in 2020 (2019: 3,7 miljoen m3). Met dit groene gas kunnen bijna 2.500 auto’s (die ieder 20.000 kilometer per jaar rijden) zich duurzaam verplaatsen.

corona

Corona vroeg ook veel van onze medewerkers. Diverse maatregelen zijn getroffen om iedereen in de operatie en op kantoor het werk zo veilig mogelijk te laten doen. We zijn er trots op dat onze collega’s zich vanaf het begin sterk maakten om de dienstverlening aan inwoners en onze andere activiteiten zo goed mogelijk door te laten lopen. Dit is over het algemeen goed gelukt. Tegelijk realiseren we ons dat het coronavirus voor sommigen in de privésfeer ingrijpende gevolgen heeft gehad. 

Het aanbod van huishoudelijk afval is het afgelopen jaar toegenomen. Dit kwam o​​nder andere doordat inwoners op grote schaal gingen thuiswerken,. We ontvingen ongeveer 5 tot 10% meer huishoudelijk restafval.  Daarnaast verminderde de aanvoer van het bedrijfsafval (ongeveer 10%). Tegelijk zien we al enige tijd dat de samenstelling van het restafval verandert. Waarschijnlijk onder andere door het steeds beter scheiden van huishoudelijk afval. Hierdoor is dit lastiger te verwerken in de afvalenergiecentrales. In 2020 hebben we daarom de processen in de afvalenergiecentrales geoptimaliseerd.

financiën

Het nettoresultaat over 2020 komt uit op € 15,2 miljoen en is daarmee € 5,1 miljoen hoger dan voorgaand jaar (2019: € 10,1 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit warmte vanwege groei van aansluitingen op warmtenetten, lagere financieringslasten als gevolg van herfinanciering tegen lagere rente en hogere resultaten uit wind op zee participaties.

vooruitkijkend naar 2021

Bij het uitbrengen van dit jaarverslag hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. We gaan er vooralsnog van uit dat we dit jaar steeds meer ons ‘normale’ leven en werk kunnen hervatten. Met name door het vaccinatieprogramma. Voor 2021 hebben we voldoende plannen en ambities op het gebied van energie en hergebruik. Met ons warmtebedrijf willen we een stevige groei realiseren in het uitbreiden van bestaande - en aanleggen van nieuwe warmtenetten. 

Op ons terrein in Alkmaar gaan we samen met waterschappen een slibdrooginstallatie bouwen. Hiermee kunnen we de toenemende hoeveelheid rioolwaterzuiveringsslib verwerken. Daarnaast hebben we concrete stappen gezet om fosfaat terug te winnen uit het slib. In Dordrecht realiseren we samen met diverse partners een proeffabriek om uit slib bioplastics te produceren. 

Op het gebied van afval scheiden gaan we een inhaalslag maken. Dit willen we onder meer doen door de invoering van het recycle-tarief. Dat is een systeem waarbij huishoudens die goed afval scheiden, minder betalen. In de gemeente Noordoostpolder loopt recycle-tarief vanaf 1 januari dit jaar. We verwachten dat meer gemeenten gaan volgen. 

Ondertekening warmteleiding start warmtenet Hoorn
06 nov

Feestelijke start warmtenet Hoorn

Op woensdag 1 november hebben de bestuurders van de gemeente Hoorn, Intermaris en HVC symbolisch hun handtekening gezet op een warmteleiding.